IT Coördinator - GIS - Agentschap Natuur en Bos

Brussel
2018-11-02
2019-06-19

Agentschap voor Natuur en Bos

zoekt een IT Coördinator - GIS

contractueel

Niveau: A

Rang: A1

Graad: Adjunct van de directeur

Met standplaats: Brussel

Vacaturenummer: 2018/09/A18
 

1 De vacature in het kort

Ben jij iemand die graag aan plannen en organiseren doet? Iemand die op zoek gaat naar de juiste oplossing op maat van de klant? Heb je zin voor verantwoordelijkheid en schrikt intensief communiceren met interne en externe stakeholders je niet af? Dan is deze functie zeker iets voor jou. Agentschap voor Natuur en Bos is namelijk opzoek naar een GIS- coördinator om hun team te versterken.
 

2 Functiecontext

De functie situeert zich binnen de entiteit Staf en ondersteunende diensten (SOD), meer bepaald binnen IT.

Als hoofd van het Competentie Center GIS beheer je een team van Business Solution Experts op het gebied van “State of the art” GIS technieken. Je houdt toezicht op en beheert de analyse, het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde oplossingen. Je ontwikkelt of assisteert met ontwikkeling van normen, beleid en werkwijzen om ervoor te zorgen dat alle oplossingen voldoen aan de behoeften van de klant. Het hoofd van het competentie center zorgt voor de levering van projectresultaten en ondersteunt de afstemming met business strategie op regionaal vlak in lijn met de vereisten.
 

3 Takenpakket

3.1 doel van de functie

Als GIS coördinator bestaat je takenpakket uit:

 • Het ondersteunen van het bedrijfsmodel, de strategie, doelen, aanbiedingen, kansen, risico's en uitdagingen van je omgeving.
 • Het beheren van het Competentie Center-team in functionele zaken met betrekking tot oplossingen op het gebied van GIS Software ontwikkelingen.
 • Het verantwoordelijk zijn voor resource- en capaciteitsbeheer in je verantwoordelijkheid gebied.
 • Het ageren als tweedelijns support op vraag van GR en neemt waar nodig de leiding bij het maken van hoofd oorzaak analyses.
 • Het identificeren en implementeren van optimalisatiemaatregelen in het kader van de verantwoordelijkheid voor IT-GIS-producten/services.
 • Je wisselt expertise in zakelijke oplossingen en bestaande best practices uit met andere agentschappen en departementen (eg Mercator, Geopunt, etc…) en ondersteunt waar nodig.
 • Het volgen van nieuwe technologietrends en evalueert de toepasbaarheid voor ANB vooral op het gebied van oplossingen voor GIS en GIS Mobile.
 • Het Beoordelen en betwisten van offertes van externe leveranciers in afstemming met SV
   

3.2 Resultaatsgebieden

Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

Resultaat

Voorbeelden van activiteiten

Behoefteanalyse

 

Analyseren van de behoeften van de organisatie en interne klanten teneinde een correct beeld te krijgen van de opportuniteiten en de noden.

 

 • ICT- behoeften en opportuniteiten bespreken met het lijnmanagement
 • Anticiperen op problemen en knelpunten binnen de organisatie
 • Opvolgen van ontwikkelingen en tendensen
 • Uitvoeren van business en functionele analyses
 • Analyseren van ad hoc vragen en problemen
 • Evalueren van de huidige dienstverlening en voorstellen tot verbetering
 • Ontwikkelen van een plan van aanpak en de opvolging ervan

Dienstverlening uitbouwen

 

Op basis van het beleid en de behoefteanalyse definiëren, implementeren en bijsturen van de dienstverlening binnen het functionele domein teneinde de interne klant en de organisatie op de best mogelijke manier te ondersteunen.

 

 

 • Uitwerken van concrete voorstellen voor bespreking op Program Management Board (PMB)
 • Opstellen van een SLA rond de dienstverlening
 • De bedrijfscontinuïteit mee helpen verzekeren
 • Input geven naar de opmaak van het ICT meerjarenplan
 • Administratie uitvoeren die bij de dienstverlening hoort
 • Interne klanten ondersteunen voor support & maintenance van de verschillende ICT diensten

Werkinstrumenten

 

Ontwikkelen of aanpassen van concepten, systemen, methoden en technieken in nauw overleg met de interne klant teneinde door algemeen toepasbare of maatgerichte producten en diensten de gedefinieerde dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 • Actieplan opstellen, methodologieën en ANB-standaarden voor ICT definiëren
 • Innovatieve ideeën ontwikkelen
 • Meewerken aan projecten en diensten
 • Uitwerken van procedures en richtlijnen
 • Ontwikkelen van opleidingen, datamodellen, IT-processen, concepten voor ICT-beheer

Adviesverlening

 

Zowel op vraag als proactief interne klanten adviseren vanuit het functionele domein teneinde deskundige oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of problemen.

 

 • Antwoorden op vragen van klanten
 • Fungeren als aanspreekpunt voor het eigen thema:
  architectuur, projecten of GIS
 • Adviseren over toepassing en gebruik van digitale diensten, producten, systemen
 • Gebruikers adviseren over toepassing van open standaarden
 • Leidinggevenden adviseren over automatisatie en digitalisatie van processen (Vlaanderen radicaal digitaal)
 • Inspelen op specifieke vragen van het management
 • Actief deelnemen aan werkgroepen en vergaderingen
 • Proactief knelpunten signaleren

Kwaliteitsborging

 

Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang of resultaten van processen en dienstverlening teneinde een optimale kwaliteit en efficiëntie te garanderen conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving.

 

 • Bewaken van correcte toepassingen van methodologieën en standaarden
 • Projectopvolging en –rapportering, inclusief uur registratie
 • Verzamelen en verwerken van gegevens, opmaken van overzichten en verslagen, rapporteren van indicatoren
 • Input leveren voor management rapportering
 • Evalueren van klanttevredenheid
 • Kwaliteitsbewaking en versiebeheer van de opgezette oplossingen
 • Voorstellen doen voor verbetering
 • Proces afstemmen met andere processen binnen de organisatie

Communicatie en contacten

 

Communiceren over de dienstverlening teneinde de (interne) klanten te informeren en hen te stimuleren om van de dienstverlening gebruik te maken.

 • De dienstverlening proactief kenbaar maken aan de klant
 • Deelnemen aan en organiseren van werkgroepen, vergaderingen, infosessies
 • Fungeren als aanspreekpunt
 • Feedback vragen aan klanten

Projectdeelname

 

Leiden of deelnemen aan (deel)projecten teneinde bij te dragen aan de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen.

 

 • Leveren van IT input voor business-projecten
 • Projecten plannen, coördineren en leiden: scope, timing, budget, kwaliteit en risico’s
 • Deelnemen aan cross functionele projectgroepen
 • Opstellen en bewaken van technische normen en standaarden
 • Het opvolgen van de werkzaamheden

Kennis m.b.t. het vakgebied

 

Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

 

 • De kennisdatabank ICT up-to-date houden
 • Opbouwen en onderhouden van netwerken
 • Bijhouden van vakliteratuur
 • Volgen van nieuwe ontwikkelingen
 • Op de hoogte blijven van nieuwe methoden, theorieën en technieken
 • Deelnemen aan interne en externe vormingsactiviteiten op het vakgebied

 

4. Profiel

4.1 Formele deelnemingsvoorwaarden

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

 • 1) Je hebt een diploma Master of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 • 2) Je hebt minimaal 5 jaar functierelevante ervaring in GIS
   
 • 3) Je hebt ervaring in een IT-organisatie

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

 • Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.
 • Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Ann Lodewyckx, ann.lodewyckx@vlaanderen.be)
 

4.2 Competenties

4.2.1 Technische competenties

 • Kennis van en ervaring met ICT methodologieën en standaarden
 • Professionele kennis van de specialisatie: GIS
 • Een business analyse kunnen maken en omzetten naar een IT project
 • Projectmatig werken
 • Pluspunt: Kennis ITIL V3-process, voornamelijk change en release management

4.2.2 Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2)
   
 • Communiceren: Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over (niveau 2)
   
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2)
   
 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 2)
   
 • Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 1)
   
 • Initiatief: Je onderkent kansen en onderneemt of stelt uit eigen beweging acties voor (niveau 1)
   
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1)

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kun je op de volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid
 

4.3 Toelatingsvoorwaarden

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 3. Je ben geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.
 

5 Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van Adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be
 

6 Selectieprocedure

6.1 Cv-screening

Aan de hand van je CV en motivatiebrief gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.

Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

De cv-screening vindt plaats in de week van 6 november 2018
 

6.2 Voorselectie op basis van een telefonische screening

Indien er meer dan 6 kandidaten overblijven na de CV-screening zal er een telefonische screening plaatsvinden. Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Verwachtingen van de functie
 • Inzicht in de functie

Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats in de week van 6 november 2018
 

6.3 Gedragsgericht interview en psychotechnische screening

Tijdens deze selectiefase worden de volgende punten beoordeeld:

 • Motivatie
 • Fit met de organisatie

Deze selectiefase wordt gevoerd met een selectieverantwoordelijke. Voor de psychotechnische screening zal je een e-mail ontvangen met een link naar de testen. Meer informatie volgt nog indien van toepassing.

De selectiefase is eliminerend en vindt plaats in Brussel op 19 november 2018 (datum onder voorbehoud).
 

6.4 Functiespecifiek interview met jury

Tijdens deze selectiefase worden de volgende punten beoordeeld:

 • Je visie op en inzicht in de functie
 • Fit met het team
 • Technische competenties (zie 4.2.1)

Het gesprek met case/opdracht wordt gevoerd met de directe leidinggevende, een inhoudelijk expert en een selectieverantwoordelijke.

Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats in Brussel op 27 november 2018 (datum onder voorbehoud).
 

6.5 Assessment center

Deze selectiefase wordt uitgevoerd door een extern selectiebureau (Hudson) en is eliminerend.  De selectiefase vindt plaats in de week van 1 december 2018  (datum onder voorbehoud).
 

6.6 Eindselectie: GESPREK MET DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL

Het eindgesprek wordt gevoerd met de administrateur-generaal of een lid van de directieraad dat hiervoor wordt aangeduid.

Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel in de week van 10 december 2018

Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden ten aanzien van de functie. Het is de lijnmanager die uit de geschikte kandidaten de meest geschikte kandidaat kiest voor de functie.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.
 

6.7 Niet nodeloos hertesten

Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.
 

7 Hoe kun je solliciteren?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 5 november 2018

Je stuurt je CV en motivatiebrief, samen met een kopie van je diploma via mail naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het vacaturenummer.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

 • je een CV en motivatiebrief stuurt
 • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
 • je je kandidatuur uiterlijk op 5 november 2018 naar ons stuurt (de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

Het sollicitatieformulier kun je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be
 

8 Vragen

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Abdella Bouharrak
abdella.bouharrak@vlaanderen.be

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Ann Lodewyckx
Ann.lodewyckx@vlaanderen.be
0492/23.63.85

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be
 

9 Feedback

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen midden december 2018

 

Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer.